WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!
WP brengt je de toekomst in!

Visie

Professionele leerkrachten bieden uw kind op Woutertje Pieterse modern en vernieuwend onderwijs. Op Woutertje Pieterse is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich vanuit zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Hierdoor bieden wij gezamenlijk jullie kind een stevige basis in een duurzame wereld, alsmede een plaats in de maatschappij van de toekomst.

Samen met de ouders wil de school de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige rol als verantwoordelijke, kritische en actieve burgers in de maatschappij. De kwaliteit van het onderwijs, de mentaliteit en de sfeer van de school moeten de aantrekkingskracht van de school uitmaken.

  1. Ieder kind is welkom bij ons op school. Onze school is vanwege het openbare karakter een ontmoetingsplaats voor alle levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Iedere leerling maakt kennis met verschillende levensbeschouwingen; zowel in de lessen als daarbuiten. Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor ieders opvatting, binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als kerntaak.

  2. We zetten ons in voor optimale ontplooiingsmogelijkheden van onze leerlingen. Ons onderwijs is vernieuwend en modern naar inhoud, didactiek en methodiek. Wij richten ons in het bijzonder, binnen het gebied van de reguliere vakken, op natuur en techniek. Tevens richten wij ons op eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de huidige complexe samenleving. Te denken valt aan sociale en communicatieve vaardigheden, gevoel voor normen en waarden, een flexibele instelling en de eigen verantwoordelijkheid.

  3. De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. Elke leerling heeft recht op kwalitatief hoogstaand onderwijs op maat in een inspirerende, maar ook geborgenheid biedende en veilige omgeving.
    We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling

  4. Onze medewerkers zijn professionals die hun vakmanschap ontwikkelen en op peil houden. Zij blijven voortdurend leren. Ze zijn betrokken bij hun leerlingen en werken samen met collega's, ouders en andere relevante personen en organisaties. Wij voeren voor alle medewerkers een integraal personeelsbeleid. Bij ons is afspraak is afspraak!

  5. Ouders en school zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie erg belangrijk. We informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. Ouders en school maken wederzijdse afspraken over hun rol in het proces van het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Ouders blijven vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zoals de school eindverantwoordelijk blijft voor het onderwijs. 

Nieuws van Woutertje Pieterse

Powered by BasisOnline